Adatvédelmi tájékoztató

Az adatvédelmi irányelvek mindenre kiterjedő, részletes szabályzatának rövidített változata, tájékoztató céllal.
Szabolcs Solar Kft., villanyszereléssel és napelem telepítéssel foglalkozó vállalkozás, tájékoztatom a szolgáltatásaimat igénybe vevő ügyfeleimet, szerződött partnereimet a személyes adataik kezelése körében követett gyakorlatomról. Az ügyfeleim, szerződött partnereim személyes adatainak védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseimről, valamint az ügyfelek és szerződött partnerek ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak gyűjtéséről, kezeléséről, esetleges továbbításáról és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info törvény) megfelelő tájékoztatást.

Továbbá, jelen dokumentum által tájékoztatom az ügyfeleimet, szerződött partnereimet arról, hogy milyen biztonsági intézkedéseket foganatosítottam a személyes adataiknak a védelmében.
Definíciók Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk: Személyes adatok Az Adatalany vagy az Adatszolgáltató Feldolgozás. A feldolgozás korlátozása

 • Profilozás
 • Pseudonosítás
 • A feldolgozásért felelős személy vagy Adatkezelő
 • Processzor vagy
 • Adatfeldolgozó
 • Kedvezményezett
 • Harmadik fél
 • Engedélyezés

1. A szolgáltatás, tevékenység tulajdonosa, aki az adatokat kezeli, továbbiakban

Adatkezelő:
Az adatkezelő szolgáltató neve: Szabolcs Solar Kft.

Az adatkezelő szolgáltató székhelye: 4400 Nyíregyháza, Liszt Ferenc utca 14.

A honlap címe: www.szabolcs-solar.hu

Facebook oldal: Szabolcs Solar Kft., @szabolcssolar

Aláírásra jogosult: Horváth Ádám és Horváth Balázs

2. Adatokért felelős Adatkezelő, és/vagy Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Név: Horváth Ádám és Horváth Balázs
Címe: 4400 Nyíregyháza, Liszt Ferenc utca 14.

Telefonszáma: +36 20 969-2368; +36 20 543-2598

e-mail címe: szabolcs.solar@gmail.com

3. Az Adatvédelemért felelős Felügyeleti szervek:
1./ NAIH, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) 2./ Peres eljárás esetén, a területileg illetékes polgári bíróság. Nyíregyházi Járásbíróság (címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 2.; telefonszám: +36-42/523-800; e-mail cím: birosag@nyhaza.birosag.hu)

4. A kezelt Adatok köre:
Szabolcs Solar Kft., mint adatkezelő, nyilatkozom, hogy tevékenységem, szolgáltatásom elvégzéséhez, csak annyi adatot kérek be, amely a tevékenység, szolgáltatás megvalósulásához, és a tevékenység, szolgáltatás törvényben előírt követelményeihez feltétlenül szükséges.

 • Találkozó egyeztetéshez, alkalmankénti kapcsolattartáshoz: név, telefonszám, e-mail cím.
 • Szerződéskötéshez: név, lakcím, HRSZ, telefonszám
 • A közvetített Áramszolgáltatói szerződésekkel (EON, ÉMÁSZ) kapcsolatos munkákhoz: az áramszolgáltatási szerződésekben meghatározott személyes adatok
 • A Termékadatlapokhoz: név, cím, telefonszám, fényképek a munkáról (a fényképek tárgyakat tartalmaznak, az elvégzett munkák előtt/után fotói)

5. Az Adatkezelés célja:

Az adatkezelés, a jelenlegi és leendő szerződött partnereink és az Adatkezelő, vagyis köztünk létrejött alkalmankénti kapcsolattartás, és a szolgáltatás megvalósulásának céljából, valamint a törvényben előírt, hatóságok, szerződött partnerek és az Áramszolgáltatók irányába tett adatszolgáltatás kötelezettségeinek megvalósulása érdekében történik.

6. Az Adatkezelés időtartama:

A rögzítésre került adatok, az Adatkezelési beleegyező nyilatkozatban, Adatalany/Adatszolgáltató/Szerződött partner által aláírt ideig és annak visszavonásáig, és/vagy a törvényben meghatározott ideig megőrzésre (tárolásra) kerülnek, az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

7. Mi az a cookie?
A www.szabolcs-solar.hu internetes honapja cookie-kat (sütiket) használ. A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

 • Referer cookiek
 • Mobil verzió, design cookie
 • Cookie elfogadás cookie
 • Google Adwords cookie
 • Google Analytics cookie
 • A működéshez szigorúan szükséges cookie-k
 • A felhasználói élmény javítását szolgáló cookiek
 • Facebook pixel (Facebook cookie)

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken talál:

Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11

Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 
8. A személyes adatok rutin törlése és blokkolása:
Az Adatkezelő az Adatalany/Adatszolgáltató személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges idő alatt dolgozza fel és tárolja, vagy amennyiben azt az európai jogalkotó vagy más törvényhozók jogszabályokban vagy rendeletekben előírják, amelyek az Adatkezelőre vonatkoznak.
 
9. Adatfeldolgozók, az adatokhoz hozzáférők köre:
Az Adatalany/Adatszolgáltató/Szerződött partner személyesen és önként megadott adataihoz az Adatkezelő, az Adatkezelő megbízott Adatfeldolgozója, a szabályzatban felsorolt Áramszolgáltatók és a szolgáltatást felügyelő hatóságok férhetnek hozzá. Áramszolgáltatók: EON, ÉMÁSZ Hatósági szervek: NAV, Fogyasztóvédelem, Adatvédelmi Hatóság
 
10. Az Adatszolgáltató jogai:
Bármikor kapcsolatba léphet az adatokért felelős Adatkezelővel a szabályzat 2. pontjában említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:
 • Hozzáférési jog (GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §),
 • Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §)
 • Törléshez való jog (GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.),
 • Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk, Info tv. ),
 • Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk),
 • Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),
 • Hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7. cikk (3) bek.).
 • Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)

11. Adatbiztonsági intézkedések:                                                                                                      

A személyes adatok időpont egyeztetés, alkalmankénti kapcsolattartás esetén kerülnek rögzítésre mobil készülékben, Gmail levelezőrendszerben, termékadatlapon és az Áramszolgáltatók által használt szerződésben.

Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazásáról és használatáról:
A Facebook üzemeltetője: Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok. Ha egy személy az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, abban az esetben az Adatkezelő: a Facebook Ireland Ltd., a Grand Canal Square, a Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.
Az internetes oldal, a www.szabolcs-solar.hu website, amely az Adatkezelő által működtetett, és amelyhez egy Facebook-összetevő (Facebook plugin) lett integrálva, az Adatalany/Adatszolgáltató böngészője a működéshez, automatikusan letölti a szükséges elemeket a Facebook pluginon keresztül.

12. Tájékoztatás magánszférát fenyegető veszélyekről:

Felhívjuk figyelmét, hogy a Facebook oldalunkon közölt véleménye személyes adat, melyből „érzékeny” adataira, származására, politikai véleményére is lehet következtetni.

13. Adatkezelés megsértését követő jogérvényesítési lehetőségek:
Erre vonatkozó információt az Adatvédelmi Szabályzat 3. pontjában talál.

14. Az Adatvédelmi szabályzat hatálya:

Időbeli hatály, Személyi hatály, Tárgyi hatály

15. Az Adatkezelő nyilatkozata:

Horváth Ádám, Horváth Balázs, mint Adatkezelők kijelentik, hogy

 •  A rendeletnek megfelelően jár el
 •  Csak ő ismeri az adatokat
 •  Átláthatóság elvét betartja
 •  Eljárási szabályokat alakít ki
 •  Biztosítja a biztonságot
 •  A tőle elvárható módon mindent megtett egy incidens elkerülésének érdekében
 •  Nem ellenőrzi az adatokat
 •  Harmadik személynek nem továbbít adatokat
 •  Kötelező szervezeti szabályozása nincs
 •  Személyes adatot más országba nem továbbít.
 •  Az adatvédelmi incidensre felkészült

16. Az Adatvédelmi szabályzat módosítása:
Az adatvédelmi szabályzat idővel módosulhat a törvényben meghatározott módon. Amennyiben ez önt, a vendégemet, mint adatszolgáltatót jelentős mértékben érinti, vagy jelentős tartalomváltozás következik be ezen Szabályozás szövegezésében, akkor arról tájékoztatni fogom.

 

Nyíregyháza, 2018. május 24.